Tieto Podmienky použitia (ďalej len „Dohoda“) sú právne záväzné dohody uzatvorené medzi nimi a medzi nimi Karman Healthcare, Inc.. a jej pobočky, Coi Rubber Products, Inc.. a Karma (spoločne „Karman“) a vy osobne a prípadne v mene subjektu, pre ktorý ste použitím akékoľvek zo stránok alebo služieb (spoločne „vy“ alebo „vaše“) pre naše vozíky. Táto dohoda upravuje váš prístup na webové stránky Karman a ich používanie www.KarmanHealthcare.com a akékoľvek iné webové stránky vlastnené alebo prevádzkované spoločnosťou Karman („Stránky“) a všetky služby poskytované spoločnosťou Karman prostredníctvom akýchkoľvek takýchto Stránok („Služby“), preto si ich prosím pozorne prečítajte. Dátum účinnosti tejto zmluvy je 9. marca 2020.

PRÍSTUPOM ALEBO použitím KAŽDÝ STANOVISKO ALEBO JAKÁKOLI ČASŤ SLUŽIEB súhlasíte, že ste si prečítali, PODPORU a SÚHLASÍTE S VIAZANÍM TEJTO DOHODOU, KTORÁ OBSAHUJE DOHODU O ROZHODCOVI A ZRUŠENIE PRÁV Triedy. AK NESÚHLASÍTE, ŽE JE TAKÉ VIAZANÉ, NEPRÍSTUPUJTE NA ŽIADNE STRÁNKY A NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNU SLUŽBU.

Táto Dohoda dopĺňa, ale nenahrádza, žiadne podmienky, ktorými sa riadilo vaše používanie akýchkoľvek Stránok alebo akýchkoľvek Služieb k dátumu účinnosti; avšak za predpokladu, že ak dôjde k rozporu medzi touto dohodou a takýmito podmienkami, bude táto dohoda ovládať.

Na niektoré Služby sa vzťahujú dodatočné podmienky, ktoré sa uvádzajú pri použití alebo vytvorení účtu na používanie týchto Služieb. Ak dôjde k rozporu medzi týmito podmienkami a dodatočnými podmienkami pre konkrétnu Službu, budú pre túto Službu platiť dodatočné podmienky. Nepoužívajte žiadne Služby, na ktoré sa vzťahujú dodatočné podmienky, pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy a týmito dodatočnými podmienkami.

použitím stránky a služby.

Udelenie práv. S výhradou vášho súladu s podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy vám Karman udeľuje obmedzené, nevýhradné právo používať stránky a služby a akýkoľvek obsah a materiály, ktoré vám sú dostupné v súvislosti s používaním týchto stránok alebo Služby, iba na informačné účely, s výhradou ďalších obmedzení stanovených v tejto Dohode, akýchkoľvek dodatočných podmienkach vzťahujúcich sa na konkrétnu Službu alebo akýchkoľvek pokynov na používanie, ktoré môže Karman z času na čas poskytnúť.

Účty a prístup. Ak chcete používať určité Služby, musíte si vytvoriť účet prístupný prostredníctvom používateľského mena a hesla. Ste výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho hesla a za akékoľvek používanie vášho používateľského mena a hesla, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek použitia neoprávnenou treťou stranou. Zamestnanci spoločnosti Karman nikdy nepožiadajú o vaše heslo. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla alebo sa domnievate, že by niekto mohol získať vaše heslo, kontaktujte spoločnosť Karman. Ste zodpovední za akýkoľvek prístup na internet, hardvér alebo softvér, ktorý je potrebný alebo vhodný na uľahčenie vášho používania alebo prístupu na stránky alebo služby.

Ukončenia. Môžete prestať pristupovať k použitím Stránky alebo Služby kedykoľvek. Spoločnosť Karman môže úplne alebo čiastočne ukončiť váš prístup na stránky alebo k službám, ak sa dôvodne domnieva, že ste porušili akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy. Po ukončení vám nebude umožnený prístup na stránky ani používanie služieb. Ak je váš prístup na Stránky alebo k Službám ukončený, Karman môže využiť všetky prostriedky, ktoré považuje za potrebné, aby zabránil neoprávnenému prístupu na Stránky alebo k Službám vrátane, ale nielen, technologických prekážok, mapovania IP a priameho kontaktu s vašim internetom poskytovateľ služieb. Táto Dohoda bude platná na dobu neurčitú, pokiaľ a kým sa Karman nerozhodne ju ukončiť, bez ohľadu na to, či akýkoľvek účet, ktorý si otvoríte, vypoviete vy alebo Karman alebo či budete naďalej používať alebo naďalej máte právo používať Weby alebo Služby.

Práva duševného vlastníctva. použitím stránky alebo služby vám nedávajú vlastníctvo ani práva k akýmkoľvek materiálom alebo obsahu, ktoré vám môžu byť poskytnuté v súvislosti s vašim používaním stránok alebo služieb, pričom všetky tieto sú vo vlastníctve spoločnosti Karman, jej poskytovateľov licencií alebo iných subjektov a je chránený autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Nebudete používať, zobrazovať, vykonávať, kopírovať, reprodukovať, reprezentovať, prispôsobovať, vytvárať odvodené diela od, distribuovať, prenášať, poskytovať sublicencie alebo inak šíriť alebo akýmkoľvek spôsobom sprístupňovať alebo sprístupňovať akékoľvek materiály alebo obsah, ktoré vám boli poskytnuté v súvislosti s vašim používaním Stránok alebo Služieb, bez výslovného súhlasu vlastníka, s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v tejto Dohode alebo akýchkoľvek ďalších podmienkach vzťahujúcich sa na konkrétnu Službu. použitím Stránky alebo Služby vám nedávajú žiadne práva na používanie akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodného oblečenia, obchodných názvov a podobne, používaných v súvislosti so stránkami alebo službami, bez výslovného súhlasu vlastníka v súvislosti s invalidný vozík Produkty.

Tvoja spätná väzba. Ak spoločnosti Karman odošlete nápady, návrhy alebo čokoľvek iné o týchto stránkach alebo službách (napríklad o spôsoboch vylepšenia ktorejkoľvek zo služieb), súhlasíte s tým, že spoločnosť Karman môže túto spätnú väzbu použiť z akéhokoľvek dôvodu, bez platby alebo inej náhrady vám, navždy a po celom svete. Neodosielajte spoločnosti Karman žiadnu spätnú väzbu, v ktorej by ste nechceli udeliť takéto práva.

Webové stránky a obsah tretích strán. Karman môže poskytnúť prístup na webové stránky, materiály alebo iné informácie tretích strán tretích strán. Vaše používanie takýchto webových stránok, materiálov alebo iných informácií treťou stranou bude podliehať podmienkam, s ktorými vy a tretia strana súhlasíte. Karman môže pri poskytovaní Služieb používať materiály tretích strán alebo iné informácie tretích strán. Súhlasíte s tým, že Karman nezodpovedá za žiadne materiály alebo iné informácie tretích strán, či už k takým materiálom pristupujete priamo vy alebo ich používa Karman pri poskytovaní Služieb, vrátane toho, či sú informácie správne alebo či sú informácie vhodné na vaše použitie alebo použitie. v súvislosti so Službami. Súhlasíte s tým, že Karman nezodpovedá za to, či sú informácie, ku ktorým máte prístup, dostupné pre vaše použitie, pre výkon alebo prevádzku akejkoľvek webovej stránky tretej strany, za akékoľvek produkty alebo služby inzerované alebo predávané ktoroukoľvek treťou stranou (vrátane na alebo prostredníctvom webovú stránku tretej strany) alebo na akékoľvek iné akcie alebo nečinnosť akejkoľvek tretej strany.

Zakázané správanie. Pri používaní Stránok alebo Služieb môžete používať Stránky alebo Služby a akékoľvek materiály alebo obsah, ktoré vám boli poskytnuté v súvislosti s vašim používaním Stránok alebo Služieb, iba tak, ako to výslovne povoľuje táto Dohoda alebo akékoľvek ďalšie platné podmienky na konkrétnu Službu, a bez toho, aby ste obmedzili vyššie uvedené, v žiadnom prípade nebudete pri používaní týchto Stránok alebo Služieb alebo akýchkoľvek materiálov alebo obsahu, ktoré máte k dispozícii v súvislosti s používaním Stránok alebo Služieb: (i ) porušovať, porušovať alebo porušovať akékoľvek právo ktorejkoľvek strany; (ii) narušiť alebo zasahovať do zabezpečenia, autentifikácie používateľov, poskytovania alebo používania Stránok alebo Služieb; (iii) zasahovať do Stránok alebo Služieb alebo ich poškodzovať; (iv) vydávať sa za inú osobu alebo entitu, nepravdivo uvádzať vašu príslušnosť k osobe alebo subjektu (vrátane Karmana) alebo používať falošnú identitu; (v) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k Webovým stránkam alebo Službám; vi) priamo alebo nepriamo zapojiť do prenosu „nevyžiadanej pošty“, reťazových listov, nevyžiadanej pošty alebo akéhokoľvek iného druhu nevyžiadaných žiadostí; (vii) zbierať, ručne alebo prostredníctvom automatického postupu, informácie o iných užívateľoch bez ich výslovného súhlasu alebo iné informácie týkajúce sa Stránok alebo Služieb; viii) predkladať Karmanovi nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (ix) porušovať akékoľvek zákony, pravidlá alebo nariadenia; (x) zapojiť sa do akejkoľvek činnosti, ktorá narúša schopnosť akejkoľvek tretej strany používať alebo využívať Stránky alebo Služby; (xi) rámcové časti Stránok v rámci inej webovej stránky; alebo (xii) pomáhať akejkoľvek tretej strane pri zapájaní sa do akejkoľvek činnosti zakázanej touto dohodou.

Zmeny. Karman môže kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť ktorúkoľvek zo stránok alebo služieb bez zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane. Karman môže túto zmluvu kedykoľvek zmeniť. Oznámenie o zmenách tejto Dohody bude k dispozícii prostredníctvom Webov alebo Služieb. Úpravy nadobudnú účinnosť štrnásť dní po ich odoslaní, pokiaľ nie je v oznámení o úprave uvedený iný dátum účinnosti alebo ak príslušný zákon nevyžaduje skoršiu aplikáciu. Ak nesúhlasíte s upravenými podmienkami stránky alebo služby, musíte používanie tejto stránky alebo služby prerušiť.

Zásady ochrany osobných údajov. Súhlasíte s tým, že zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Karman sa riadia zmluvnými podmienkami, za ktorých môže spoločnosť Karman zhromažďovať, používať a zdieľať vaše informácie.

Porušenie práv. Karman rešpektuje vaše práva. Ak sa domnievate, že ktorákoľvek tretia strana porušuje vaše práva alebo zneužíva vaše dôverné informácie tým, že tretia strana používa alebo pristupuje k webovým stránkam alebo službám, kontaktujte nás.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, VYLÚČENIA, OBMEDZENIA A ODŠKODNENIE.

VYLÚČENIE ZÁRUK. KARMAN POSKYTUJE STRÁNKY A SLUŽBY NA ZÁKLADE „TAK AKÉ“ A „AKO DOSTUPNÉ“. KARMAN NEPREDSTAVUJE A NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY, SLUŽBY, ICH POUŽITIE, AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V SÚVISLOSTI S MIESTAMI ALEBO SLUŽBAMI: (I) BUDE NEPORUŠENÝ ALEBO BEZPEČNÝ, (II) BUDE BEZ VAD, NEPREDPISOV (III) SPLŇUJE VAŠE POŽIADAVKY, ALEBO (IV) BUDE FUNGOVAŤ V KONFIGURÁCII ALEBO S INÝM HARDWAROM ALEBO SOFTVÉROM, ktorý POUŽÍVATE. KARMAN NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ VYJADRUJÚ VÝSLOVNE V TEJTO DOHODE, A ODMIETA AKÚKOĽVEK A VŠETKY PRÍSLUŠNÉ ZÁRUKY, VČETNE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK VHODNOSTI NA OSOBITNÝ ÚČEL, OBCHODOVANIE A OBCHODOVANIE. KARMAN NEPOSKYTUJE ŽIADNE PROHLÁŠENIE ALEBO ZÁRUKU, TÝKAJÚCICH SA MATERIÁLOV, INFORMÁCIÍ, TOVARU ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, AKÝCHKOĽVEK PRIJATÝCH ALEBO PRÍSTUPNÝCH AKOKOĽVEK SPOJENÝMI STRÁNKAMI ALEBO SLUŽBAMI, POUŽÍVANÝMI KÓDOM URČITÉ ŠTÁTNE ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKOD. TAKTO, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VÝŠE UVEDENÉ UPOZORNENIA, VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ PRÁVA.

VYLÚČENIE ŠKÔD. KARMAN NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA VÁS ani za tretiu stranu ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAMY, PASITÍVNE ALEBO ŠPECIÁLNE ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY TÝKAJÚCE SA STRATY ZISKOV, STRATY ÚDAJOV ALEBO STRATY Z DOBY) S POUŽÍVANÍM MIESTNY ALEBO SLUŽIEB, BEZ OHLEDU NA PRÍČINU ČINNOSTI, NA KTOREJ SÚ ZÁKLADNÉ, AJ V PRÍPADE, ŽE SA RADÍ O MOŽNOSTI VÝSKYTU TÝCHTO ŠKÔD.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE AGREGÁTOVÁ ZODPOVEDNOSŤ KARMANU VYPLÝVAJÚCICH Z TÝKAJÚCICH SA ALEBO V SÚVISLOSTI S TEJTO DOHODOU, MIESTA ALEBO SLUŽBY VYNIKAJÚ ČASŤ PLATENÚ ZA SLUŽBY.

ŠTÁTNE PRÁVA. URČITÉ ŠTÁTNE ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKOD. TAKTO, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VÝŠE UVEDENÉ UPOZORNENIA, VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ PRÁVA. POKIAĽ BUDE OBMEDZENÉ ALEBO UPRAVENÉ PLATNÝM ZÁKONOM, PLATIA PREDCHÁDZAJÚCE VYHLÁSENIA, VYLÚČENIA A OBMEDZENIA, AJ KEBY AKÉKOĽVEK OPRAVY NEDOSTATOČNE JEHO ZÁKLADNÝ ÚČEL.

Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Karman a jej zamestnancov, zástupcov, zástupcov, pobočky, rodičov, riaditeľov dcérskych spoločností, dôstojníkov, členov, manažérov a akcionárov („odškodnené strany“) odškodníte, ochránite a udržíte bez ujmy na zdraví, strate, nákladoch alebo výdavkoch (vrátane obmedzenia, odmeny a náklady advokáta), ktoré vznikli v súvislosti s akoukoľvek treťou stranou nárok, dopyt alebo akcia („nárok”) Vznesené alebo uplatňované voči ktorejkoľvek z odškodnených strán: (i) tvrdenie o skutočnostiach alebo okolnostiach, ktoré by pre vás predstavovali porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy, alebo (ii) vyplývajúce z vášho používania služieb, súvisiace s ním alebo s ním spojené . Ak ste povinní poskytnúť odškodnenie podľa tohto ustanovenia, Karman môže podľa svojho výhradného a absolútneho uváženia kontrolovať nakladanie s akýmikoľvek nárok na vlastné náklady a náklady. Bez obmedzenia vyššie uvedených skutočností nesmiete žiadne urovnávať, robiť kompromisy ani iným spôsobom s nimi nakladať nárok bez súhlasu Karmana.

Spory.

Vládny zákon. Táto Dohoda sa bude riadiť, vykladať a uplatňovať vo všetkých ohľadoch zákonmi štátu Kalifornia bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie upravujúce kolízie zákonov.

Neformálne uznesenie. Ak máte s nami alebo s akoukoľvek spriaznenou treťou stranou akýkoľvek spor, ktorý vyplýva zo stránok alebo služieb alebo s nimi súvisí, súhlasíte s tým, že nás budete kontaktovať; poskytnite stručný písomný popis sporu a vaše kontaktné informácie (vrátane vášho používateľského mena, ak sa váš spor týka účtu); a dajte Karmanovi 30 dní na vyriešenie sporu k vašej spokojnosti. Ak Karman nevyrieši spor prostredníctvom rokovaní v dobrej viere v rámci tohto neformálneho postupu, môžete pokračovať v spore v súlade s nižšie uvedenou arbitrážnou zmluvou.

Rozhodcovská zmluva. Akékoľvek nároky Karmana alebo vaše nároky, ktoré nie sú vyriešené neformálnym postupom riešenia sporov, vyplývajúce z tejto dohody, súvisiace s touto zmluvou alebo s ňou súvisiace, musia byť uplatnené jednotlivo v rámci záväznej arbitráže spravovanej Americkou arbitrážnou asociáciou („AAA“) v v súlade s jej pravidlami obchodnej arbitráže a doplnkovými postupmi pre spory súvisiace so spotrebiteľmi. Táto dohoda a všetky jej časti dokazujú transakciu zahŕňajúcu medzištátny obchod a federálny zákon o rozhodcovskom konaní (9 USC §1 a nasl.) Sa bude uplatňovať vo všetkých prípadoch a bude sa ním riadiť výklad a presadzovanie pravidiel rozhodcovského konania a rozhodcovského konania. Rozhodnutie o rozsudku vynesenom rozhodcom môže byť vznesené na ktoromkoľvek súde príslušnej jurisdikcie. Okrem a bez ohľadu na vyššie uvedené podmienky sa na vaše spory bude vzťahovať nasledujúce: (1) rozhodca, a nie federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra, bude mať výlučnú právomoc riešiť všetky spory súvisiace s výkladom, uplatniteľnosť, vymáhateľnosť alebo formovanie tejto Dohody vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek nárok že celá alebo akákoľvek časť tejto Dohody je neplatná alebo neplatná; (2) rozhodca nebude mať právomoc vykonávať akúkoľvek formu triednej alebo kolektívnej arbitráže ani spájať alebo konsolidovať nároky jednotlivcov alebo pre jednotlivcov; a (3) týmto sa neodvolateľne vzdávate akéhokoľvek práva, ktoré môžete mať na súdny proces (iný ako súd pre malé nároky, ako je uvedené nižšie) alebo pôsobiť ako zástupca, ako generálny prokurátor, alebo v akejkoľvek inej zastupiteľskej funkcii, alebo zúčastniť sa ako člen triedy navrhovateľov v akýchkoľvek súdnych sporoch, arbitrážach alebo iných konaniach proti nám alebo spriazneným tretím stranám, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, súvisia s ňou alebo sú s ňou spojené. Existujú iba tri výnimky z tejto rozhodcovskej zmluvy: (1) ak sa Karman dôvodne domnieva, že ste akýmkoľvek spôsobom porušili alebo hrozili porušením práv duševného vlastníctva spojených s ktoroukoľvek zo stránok alebo služieb, Karman môže požiadať o predbežné opatrenie alebo inú primeranú nápravu v akýkoľvek súd príslušnej jurisdikcie; (2) niektoré Služby podliehajú rôznym ustanoveniam o riešení sporov, ktoré sú stanovené v podmienkach vzťahujúcich sa na tieto Služby; alebo (3) akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto zmluvy alebo súvisiaci s touto zmluvou môže byť podľa voľby nárokujúcej strany vyriešený na súde pre malé nároky v okrese Los Angeles v Kalifornii za predpokladu, že všetky nároky všetkých strán v spore patria do jurisdikcie súdu pre malé nároky.

Miesto. V prípade, že akékoľvek záležitosti súvisiace s touto zmluvou alebo s vašim používaním stránok alebo služieb nepodliehajú arbitráži, ako je stanovené v tejto dohode alebo v súvislosti s vydaním akéhokoľvek rozsudku o rozhodcovskom rozsudku v súvislosti s touto zmluvou, týmto výslovne súhlasí s výlučnou jurisdikciou a miestom konania na súdoch v Los Angeles v Kalifornii.

Obmedzenie. Akékoľvek nároky súvisiace s používaním Stránok, Služieb alebo podľa tejto Dohody, ak vôbec, musíte uplatniť písomne ​​do jedného (1) roka odo dňa, keď nárok prvý povstal, alebo tak nárok sa od vás navždy vzdáva. Každý nárok sa budú posudzovať jednotlivo a súhlasíte s tým, že nebudete kombinovať svoje nárok s nárok akejkoľvek tretej strany.

Vyššia moc. Spoločnosť Karman nenesie zodpovednosť za neplnenie povinností podľa tejto dohody z dôvodu akejkoľvek udalosti, ktorú nemožno primerane ovplyvniť.

Medzinárodný prístup. Stránky a služby sú poskytované zo Spojených štátov amerických. Zákony iných krajín sa môžu líšiť v súvislosti s prístupom a používaním Stránok alebo Služieb. Karman neručí za to, či sú stránky, služby alebo váš prístup alebo používanie stránok alebo služieb v súlade s platnými zákonmi, pravidlami alebo predpismi alebo akoukoľvek inou krajinou ako Spojenými štátmi americkými. Ak používate stránky alebo k Službám alebo k nim pristupujete mimo USA, je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby vaše používanie bolo v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi a bez obmedzenia všeobecnosti vašich povinností podľa oddielu 4.5 tejto dohody, súhlasíte s odškodnením, obranou a odškodnením odškodných strán pred akýmikoľvek nárok podané alebo uplatňované voči ktorejkoľvek z odškodnených strán vyplývajúce z vášho použitia alebo prístupu k akýmkoľvek stránkam alebo službám mimo USA.

O týchto podmienkach. Táto Dohoda nahrádza všetky predchádzajúce a súčasné dohody a dohovory medzi Vami a Karmanom týkajúce sa Stránok alebo Služieb, iné ako akékoľvek dodatočné podmienky vzťahujúce sa na konkrétnu Službu. Možno nie prevod vaše práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Karman. Karman to môže urobiť úplne alebo čiastočne. Táto Dohoda bude záväzná pre nástupcov a povolené postúpenia vás a Karmana. Táto dohoda nevytvára žiadne oprávnené práva tretích strán. Neschopnosť alebo oneskorenie strany pri výkone akéhokoľvek práva, právomoci alebo výsady podľa tejto dohody sa nevzdáva jej práv vykonávať takéto právo, moc alebo výsadu v budúcnosti, ani nevylučuje akékoľvek jedno alebo čiastočné uplatňovanie akéhokoľvek práva, právomoci alebo výsady iné alebo ďalšie uplatňovanie týchto práv, právomocí alebo výsad, alebo uplatňovanie akýchkoľvek iných práv, právomocí alebo výsad podľa tejto dohody. Vy a Karman ste nezávislí dodávatelia a touto zmluvou nie je zamýšľaná ani vytvorená žiadna agentúra, partnerstvo, spoločný podnik, vzťah zamestnanec-zamestnávateľ. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia tejto zmluvy, pričom všetky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Výklad. Slová ako „tu“, „ďalej“, „tieto“ a „ďalej“ sa vzťahujú na túto zmluvu ako celok, a nie iba na časť, odsek alebo doložku, v ktorej sa tieto slová uvádzajú, pokiaľ kontext nevyžaduje inak. Všetky definície uvedené v tomto dokumente sa budú považovať za použiteľné bez ohľadu na to, či sú tu definované slová použité v jednotnom alebo množnom čísle. Jednotné číslo obsahuje množné číslo a každý mužský, ženský a stredný odkaz zahŕňa aj ostatné odkazy, pokiaľ kontext nevyžaduje inak. Slová „zahŕňať“, „zahŕňa“ a „vrátane“ sa považujú za slová „bez obmedzenia“ alebo za slová podobného významu. Pokiaľ kontext nevyžaduje inak, slovo „alebo“ sa používa v inkluzívnom zmysle (a/alebo).

Kontakty. Poskytnutím svojej e -mailovej adresy súhlasíte s tým, že vám Karman môže zasielať e -maily súvisiace so stránkami alebo službami a akýmkoľvek účtom, ktorý máte. Ak si neželáte dostávať všeobecné marketingové e -maily, môžete ich odber zrušiť podľa pokynov v správach. Karman vám môže zasielať akékoľvek právne oznámenia prostredníctvom e -mailu, oznámenia správou na váš účet alebo obyčajnou poštou. Ak chcete spoločnosti Karman poskytnúť právne upozornenie, urobte to listom, ktorý bol uložený na pošte Spojených štátov, je požadované potvrdenie o vrátení, predplatené poštovné a adresované nasledovne: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.